Vedtægter.

Kommissorium for styregruppen for Sydvestfyns Hjortelav

 Til forsiden

Styregruppen skal løbende indhente informationer om bestandsudviklingen i området.

Efter hver sæson afrapporteres til lavets årsmøde med indstilling til evt. ændringer i forvaltningsplanen.

Styregruppen vælger selv sin formand og fastlægger selv sin forretningsorden, herunder mødefrekvens. Sekretariatsfunktionen varetages af en af jagtforeningsrepræsentanterne.

Styregruppen er selvsupplerende, d.v.s. udtræder et medlem mellem årsmøderne, indtræder en anden repræsentant fra den pågældende interessegruppe.

Styregruppen kan i sit arbejde trække på oplysninger eller specialviden uden for medlemskredsen, f.eks. vildtforvaltningen.

Styregruppen forestår informationer til medlemskredsen, til øvrige naturbrugere og til offentligheden.

Styregruppen forbereder og indkalder det årlige medlemsmøde.

Godkendt på årsmødet den 9. august 2005.

forretningsorden for styregrp

Til forsiden