Lavet.

Sydvestfyns Hjortelav

Stiftet 9. august 2005

 Til forsiden

Formål: Det er lavets formål at sikre det fritstående dåvildt en bæredygtig udvikling med udgangspunkt i Svanninge Bakker/Arreskov Søområdet.

Det sker gennem en frivillig forvaltningsplan, der tager hensyn til jagtinteresser, land- og skovbrugsinteresser og som sikrer øvrige naturbrugere mulighed for at opleve denne vildt art i naturen.

Medlemmer: Som medlemmer kan optages lodsejere, jagtlejere, jagtforeninger og organisationer af øvrige naturbrugere samt enkeltpersoner med indsigt eller interesse for dåvildtet.

Organisation: Lavets besluttende organ er det årlige medlemsmøde, der afholdes i marts måned.

Årsmødet nedsætter en styregruppe, som varetager arbejdet mellem årsmøderne. Styregruppens kommissorium godkendes af årsmødet.

Sekretariatsfunktionen varetages af en af de tilsluttede jagtforeninger.

Styregruppen skal mindst bestå af

                                                    4 jagtforeningsrepræsentanter

                                                    1 repræsentant for jagtlejere

                                                    1 repræsentant for landbrug

                                                    1 repræsentant for skovbrug

                                                    1 repræsentant for øvrige naturbrugere

Økonomi: Der er ingen selvstændig økonomi, bæres af medlemmerne selv i det omfang, der ikke via sekretariatet kan skaffes eksterne midler.

 

Forhistorie: Gennem årtier har der forekommet strejf af dåvildt i området Arreskov Sø/Svanninge Bakker. Der har sandsynligvis været tale om udslip fra hegninger i området eller strejfende hjorte fra bestandene på f.eks. Ravnholt. Lange vandringer er en naturlig del af dåvildtets adfærd.

I forbindelse med orkanen i december 1999 skete udslip af et ukendt antal dådyr fra hegningen ved Steensgaard Gods, og disse fandt i området Arreskov Sø og Svanninge Bakker tilsyneladende en passende biotop, uden dog at antallet øgedes væsentligt. Årsagen hertil kunne tilsyneladende være mangel på en stor (gammel) hjort, som er så væsentlig for en vellykket kalvesætning.

En af lodsejerne i området, der husede en fast bestand, henvendte sig til den lokale jagtforening, Korinth Jagtforening, med forslag om en frivillig fredning i en årrække.

Foreningen kontaktede samarbejdspartneren, Hillerslev Jagtforening, og sammen indkaldte de to foreninger alle interesserede til en aften, kaldet ”Store Dåvildtsaften” den 4. august 2004. Formålet var at lodde stemningen for en frivillig forvaltning af dåvildtet, evt. med en begrænset jagt. Ca. 50 interesserede mødte frem.

Indlæg fra bl.a. vildtkonsulent Lars Erlandsen Brun og skytte Jørgen Madsen fra godset Risinge på Østfyn, der fortalte om et vellykket samarbejde mellem godset og den lokale jagtforening efter udslip der i 1999, overbeviste deltagerne om, at dåvildtet skulle have fred til at etablere sig gennem en frivillig fredning, i hvert fald i den kommende sæson.

Initiativtagerne blev opfordret til at indkalde til nyt møde efter sæson 04/05.

28. april afholdtes nyt møde for samme kreds; denne gang med temaet: ”Råvildt i krise og dåvildt i fremgang – Hvad skal vi som jægere gøre?”

Indlæg fra bl.a. vildtkonsulent Lars Erlandsen Brun og efterfølgende debat overbeviste de fremmødte om, at råvildtets krise ikke havde sammenhæng med dåvildtets fremgang, men er et tidsmæssigt sammenfald.

Stemningen var fortsat en frivillig fredning og de initiativtagende, nu fusionerede foreninger, blev opfordret til at indkalde et stiftende møde med henblik på at danne et hjortelav til at varetage den frivillige forvaltning.

Dette skete ved et møde i Svanninge Sognegård den 9. august 2005.

Lavet benævnes ”Sydvestfyns Hjortelav” og området er stort set sammenfaldende med den syd- og vestlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Området dækker helt eller delvis følgende jagtforeninger: Horne/Faaborg, Haastrup, Svanninge, HJS, Nr. Broby, Brobyværk, Allested-Vejle, Vantinge, Espe, Krarup og Hillerslev/Korinth.

Lavets årsmøde, som holdes i marts, udpeger en styregruppe bestående af repræsentanter for tilsluttede jagtforeninger, lodsejere, jagtlejere, organisationer og andre interessenter.

Årsmødet beslutter ligeledes om forvaltningen af dåvildtet i den følgende sæson.

Status:

Til forsiden

Til

JKF Faaborg-Midtfyn Kommune

og

Hjortegruppen Fyn

Vedr.: Lavets afgrænsning.

Foranlediget af diskussionen om synlighed på vort årsmøde og oplysningerne om, at der er Hjortelav under dannelse i kommunerne omkring os, havde vi på vort første styregruppemøde efter årsmødet lavets fremtidige afgrænsning til debat.

Som det vil erindres, startede Sydvestfyns Hjortelav før de nye kommunegrænser var fastlagt, og med udgangspunkt i den forventede (og ønskelige) udbredelse af den lille fritgående bestand i Svanninge Bakker/Arreskov Sø-området.

Vi var i styregruppen enige om, at kommunegrænser er let definerbare grænser, der dog vil stille krav til lavene om samarbejde og koordinering over kommunegrænserne.

I styregruppen enedes vi om, at fastholde de nuværende grænser indtil de omgivende lav er en realitet.

Vi blev også under vor behandling klar over, at der om føje tid måske kun er et område på Fyn uden Hjortelav, nemlig den nordlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi diskuterede også det hensigtsmæssige i at inddrage dette område i lavet, men finder, at problemstillingerne/opgaverne er så forskellige, at det ikke er hensigtsmæssigt.

I nord har man en stor ejendom (Ravnholt) med en stor, fritstående bestand af dåvildt, der er leverandør til omgivelserne. Opgaven må her være at give dåvildtet mulighed for at etablere sig og brede sig. Det mener vi bedst løses af lokale folk (Jagtforeninger) – det er vigtigt at man føler ”ejerskab” til projektet, ellers er det vanskeligt at løse opgaven af frivillighedens vej.

Om en kommende grænse nord/syd skal være motorvejen eller andet, det er vi åbne over for. Ligeledes hvis udviklingen gør det er hensigtsmæssigt, at ændre vort nuværende navn.

I styregruppen har vi aftalt, at vi hver for sig, gennem personlige kontakter, prøver at skubbe udviklingen i gang, men vi vil også gerne opfordre JKF og Hjortegruppen til at gøre en aktiv indsats.

Som altid er vi til rådighed, hvis der er noget, vi kan bidrage med.

 

Med venlig hilsen

Ole Carlsen

Fmd. f. Styregruppen                                                                                                 

Til forsiden